Planta
Bryopsida
Musgo, Hepatica
Pteridopsida
Helecho
Pinopsida
Conifera
Magnoliopsida
Dicotyledonea
Liliopsida
Monocot Apetala
Liliopsida
Monocot Petaloidea
Blechnaceae, como el quilquil

Especies más comunes:
  • Blechnum arcuatum
  • Blechnum asperum
  • Blechnum chilense
  • Blechnum hastatum (quilquil, arriquilquil)
  • Blechnum magellanicum (costilla de vaca)
  • Blechnum microphyllum
  • Blechnum mochaenum
  • Blechnum penna-marina
  • Blechnum schottii